เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรคภูมิใจไทย

Bhumjaithai Party

About

เป็นการรวมตัวของกลุ่มไทยรักไทยเก่าที่แยกตัวออกมา กลุ่มพลังประชาชน และกลุ่มเพื่อนเนวิน มีฐานเสียงหนาแน่นในพื้นที่อีสานใต้ มีจุดยืนที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลกับทุกขั้ว

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

05.11.2008 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 110 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
22.43%
บัญชีรายชื่อ
22.43%
77.57%
แบ่งเขต
77.57%
ชาย
หญิง
86.92%
ชาย
86.92%
13.08%
หญิง
13.08%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
5.61%
25-38 ปี
5.61%
26.17%
39-54 ปี
26.17%
63.55%
55-73 ปี
63.55%
4.67%
74 ปีขึ้นไป
4.67%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1.87%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.87%
0.93%
สถาบันทหาร
0.93%
29.91%
ปริญญาตรี
29.91%
55.14%
ปริญญาโท
55.14%
12.15%
ปริญญาเอก
12.15%
การเมือง
เอกชน
กฎหมาย
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
72.90%
การเมือง
72.90%
9.35%
เอกชน
9.35%
2.80%
กฎหมาย
2.80%
8.41%
อื่นๆ
8.41%
6.54%
ไม่พบข้อมูล
6.54%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.63%
0-10 ล้านบาท
19.63%
47.66%
11-100 ล้านบาท
47.66%
22.43%
101-1000 ล้านบาท
22.43%
5.61%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
5.61%
4.67%
ไม่พบข้อมูล
4.67%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

4% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 55
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 74
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

96% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
14.9.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
14.9.2022

79% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 73
ไม่เห็นด้วย 18
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 74
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

80% เห็นด้วย

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 74
ไม่เห็นด้วย 18
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

79% เห็นด้วย

แก้ รธน. เพิ่มสิทธิพื้นฐาน (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 73
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

80% เห็นด้วย

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 74
ไม่เห็นด้วย 18
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
24.8.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 97
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.8.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 73
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
2.8.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.7.2022

98% เห็นด้วย

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
26.7.2022

4% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 82
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 95
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 86
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 95
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 82
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 83
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 83
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 82
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 83
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 82
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 80
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 80
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 79
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 86
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

95% เห็นด้วย

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
6.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.7.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2022

12% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 70
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

87% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

88% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

88% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

25% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 59
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

16% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 76
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

12% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 76
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
25.2.2022

12% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 78
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 91
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
23.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 77
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
23.2.2022

88% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 72
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 1
9.2.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 79
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

80% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 67
ไม่เห็นด้วย 17
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

90% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

71% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 58
ไม่เห็นด้วย 23
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

1% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 79
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 82
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

16% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 56
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 59
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

92% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ผ่าน
เห็นด้วย 79
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
19.1.2022

96% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร
ผ่าน
เห็นด้วย 81
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2021

7% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 81
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 8
ไม่เห็นด้วย 79
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
8.12.2021

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 84
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 84
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อาหาร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

12% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 81
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 82
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 81
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 81
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.11.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 81
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.9.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

10% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

6% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 91
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

10% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 84
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 5
4.9.2021

6% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 91
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

11% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

11% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 87
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.8.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
21.8.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 82
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 72
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
7.7.2021

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 95
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

37% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 95
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

98% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 99
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI) (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 100
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

93% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

93% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 95
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

36% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

91% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.6.2021

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2021

98% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
27.5.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
18.3.2021

73% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 8
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
17.3.2021

14% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.2.2021

13% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

10% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 91
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

15% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

14% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.2.2021

14% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.2.2021

13% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
20.2.2021

10% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

14% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

13% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 90
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
3.2.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.1.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

86% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 78
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 80
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.1.2021

90% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 80
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.12.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.11.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.11.2020

93% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 1 ตั้ง สสร. เสนอโดยเพื่อไทย (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 96
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 100
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

14% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 87
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

14% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 87
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

14% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 86
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

14% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 87
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

14% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 27
งดออกเสียง 61
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

87% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 85
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 2
18.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 91
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 95
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
29.7.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.7.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 96
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

87% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 13
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.7.2020

87% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
17.6.2020

85% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ผ่าน
เห็นด้วย 88
ไม่เห็นด้วย 14
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
31.5.2020

86% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

86% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 14
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

86% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (หนึ่งล้านล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 89
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 14
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

21% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 20
ไม่เห็นด้วย 75
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 86
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2
ผ่าน
เห็นด้วย 78
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
13.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 82
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

81% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 18
ไม่ลงคะแนน 0
11.1.2020

99% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.12.2019

99% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบ ม.44
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 76
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

99% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 91
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
22.11.2019

77% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว
ผ่าน
เห็นด้วย 74
ไม่เห็นด้วย 14
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
20.11.2019

85% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 81
ไม่เห็นด้วย 13
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

75% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 25
ไม่ลงคะแนน 1
19.10.2019

24% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหา "อีอีซี"
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 73
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

99% เห็นด้วย

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 99
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

17% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 17
ไม่เห็นด้วย 83
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.8.2019

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
8.8.2019

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 94
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคภูมิใจไทย
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
พ้นจากตำแหน่ง
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคภูมิใจไทย
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
นาย กฤติเดช สันติวชิระกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย กฤษณ์ แก้วอยู่
พ้นจากตำแหน่ง
นาย กฤษณ์ แก้วอยู่
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย เกษมสันต์ มีทิพย์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย เกษมสันต์ มีทิพย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 48 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
นาย เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระนอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย คารม พลพรกลาง
พ้นจากตำแหน่ง
นาย คารม พลพรกลาง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
พ้นจากตำแหน่ง
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัก��รพันธ์ พรนิมิตร
พ้นจากตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาง เจริญ เรี่ยวแรง
พ้นจากตำแหน่ง
นาง เจริญ เรี่ยวแรง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชัย ชิดชอบ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ชัย ชิดชอบ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย เดชทวี ศรีวิชัย
พ้นจากตำแหน่ง
นาย เดชทวี ศรีวิชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ไตรเทพ งามกมล
นาย ไตรเทพ งามกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ธีระ ไตรสรณกุล
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ธีระ ไตรสรณกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย นพ ชีวานันท์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย นพ ชีวานันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาง นันทนา สงฆ์ประชา
พ้นจากตำแหน่ง
นาง นันทนา สงฆ์ประชา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. นาที รัชกิจประการ
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. นาที รัชกิจประการ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย นิยม ช่างพินิจ
นาย นิยม ช่างพินิจ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว พรพิมล ธรรมสาร
นางสาว พรพิมล ธรรมสาร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย พิษณุ พลธี
นาย พิษณุ พลธี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
นาย พีรเดช คำสมุทร
พ้นจากตำแหน่ง
นาย พีรเดช คำสมุทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา
นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคภูมิใจไทย
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอ่างทอง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา
พ้นจากตำแหน่ง
นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยนาท เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย มานพ ศรีผึ้ง
นาย มานพ ศรีผึ้ง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช
นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคภูมิใจไทย
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. รุ่งโรจน์ ทองศรี
ดร. รุ่งโรจน์ ทองศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย วัฒนา ช่างเหลา
นาย วัฒนา ช่างเหลา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย วิรัช พันธุมะผล
นาย วิรัช พันธุมะผล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 36 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 13 พรรคภูมิใจไทย
นาย วีระกร คำประกอบ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วีระกร คำประกอบ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครนายก เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
นางสาว ศรีนวล บุญลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศิริวัฒน�์ ขจรประศาสน์
นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย ใจสมุทร
นาย ศุภชัย ใจสมุทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคภูมิใจไทย
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคภูมิใจไทย
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคภูมิใจไทย
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมเกียรติ วอนเพียร
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สมเกียรติ วอนเพียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
พ้นจากตำแหน่ง
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ดร. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร
ดร. สฤษดิ์ บุตรเนียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย สวาป เผ่าประทาน
นาย สวาป เผ่าประทาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคภูมิใจไทย
นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สำลี รักสุทธี
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สำลี รักสุทธี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 47 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นาย สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคภูมิใจไทย
นาย สุชาติ ภิญโญ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สุชาติ ภิญโญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 14 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สุชาติ อุสาหะ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สุชาติ อุสาหะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
นาย โสภณ ซารัมย์
นาย โสภณ ซารัมย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
นาย อนาวิล รัตนสถาพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย อนุชา น้อยวงศ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อนุชา น้อยวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคภูมิใจไทย
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย อับดุลบาซิม อาบู
นาย อับดุลบาซิม อาบู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
นาย อารี ไกรนรา
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อารี ไกรนรา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตร�ภพ
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย
นาย อำนาจ วิลาวัลย์
นาย อำนาจ วิลาวัลย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ
พ้นจากตำแหน่ง
นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. เอกราช ช่างเหลา
ดร. เอกราช ช่างเหลา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคภูมิใจไทย
เคยย้ายพรรค