THEY WORK FOR US

พรรคเพื่อไทย

Pheu Thai Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

20.09.2007 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 133 คน

แบ่งเขต
100%
แบ่งเขต
100%
ชาย
หญิง
84.96%
ชาย
84.96%
15.04%
หญิง
15.04%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
5.26%
25-38 ปี
5.26%
27.82%
39-54 ปี
27.82%
60.15%
55-73 ปี
60.15%
6.77%
74 ปีขึ้นไป
6.77%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
21.80%
ปริญญาตรี
21.80%
67.67%
ปริญญาโท
67.67%
9.77%
ปริญญาเอก
9.77%
0.75%
ไม่พบข้อมูล
0.75%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
88.72%
การเมือง
88.72%
3.76%
เอกชน
3.76%
1.50%
การศึกษา
1.50%
3.01%
อื่นๆ
3.01%
3.01%
ไม่พบข้อมูล
3.01%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.55%
0-10 ล้านบาท
19.55%
59.40%
11-100 ล้านบาท
59.40%
18.05%
101-1000 ล้านบาท
18.05%
1.50%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.50%
1.50%
ไม่พบข้อมูล
1.50%

การลงมติล่าสุดของพรรค

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 106
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 102
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 105
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

6% เห็นด้วย

ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 7
ไม่เห็นด้วย 103
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 91
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 73
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (0)
  • แบ่งเขต (133)
นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย การุณ โหสกุล
นาย การุณ โหสกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย กิตติ สมทรัพย์
นาย กิตติ สมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี
นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เกษม อุประ
นาย เกษม อุประ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย โกศล ปัทมะ
นาย โกศล ปัทมะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ขจิตร ชัยนิคม
นาย ขจิตร ชัยนิคม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย คมเดช ไชยศิวามงคล
นาย คมเดช ไชยศิวามงคล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย
นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จตุพร เจริญเชื้อ
นาย จตุพร เจริญเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรทัศ ไกรเดชา
นาย จิรทัศ ไกรเดชา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นางสาว จิราพร สินธุไพร
นางสาว จิราพร สินธุไพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 16 พรรคเพื่อไทย
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ฉลาด ขามช่วง
นาย ฉลาด ขามช่วง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ชนก จันทาทอง
นางสาว ชนก จันทาทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยา พรหมา
นาย ไชยา พรหมา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ดะนัย มะหิพันธ์
นาย ดะนัย มะหิพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไตรรงค์ ติธรรม
นาย ไตรรงค์ ติธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 8 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธนกร ไชยกุล
ดร. ธนกร ไชยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 18 พรรคเพื่อไทย
นาย ธีระ ไตรสรณกุล
นาย ธีระ ไตรสรณกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย นพ ชีวานันท์
นาย นพ ชีวานันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นพคุณ รัฐผไท
นาย นพคุณ รัฐผไท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นพพล เหลืองทองนารา
นาย นพพล เหลืองทองนารา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นิยม ช่างพินิจ
นาย นิยม ช่างพินิจ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 4 พรรคเพื่อไทย
ดร. นิยม เวชกามา
ดร. นิยม เวชกามา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรมิต สุจารี
นาย นิรมิต สุจารี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญแก้ว สมวงศ์
นาย บุญแก้ว สมวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญฐิณ ประทุมลี
นาย บุญฐิณ ประทุมลี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ บุญเรือง
นาย ประเสริฐ บุญเรือง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง ผ่องศรี แซ่จึง
นาง ผ่องศรี แซ่จึง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 14 พรรคเพื่อไทย
นาย พัฒนา สัพโส
นาย พัฒนา สัพโส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 5 พรรคเพื่อไทย
ดร. พีระเพชร ศิริกุล
ดร. พีระเพชร ศิริกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไพจิต ศรีวรขาน
นาย ไพจิต ศรีวรขาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ดร. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ภาควัต ศรีสุรพล
นาย ภาควัต ศรีสุรพล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาง มนพร เจริญศรี
นาง มนพร เจริญศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะ โลหะวณิชย์
นาย มานะ โลหะวณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ละออง ติยะไพรัช
นางสาว ละออง ติยะไพรัช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วัน อยู่บำรุง
นาย วัน อยู่บำรุง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 26 พรรคเพื่อไทย
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย วิทยา ทรงคำ
นาย วิทยา ทรงคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครนายก เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ศักดา คงเพชร
นาย ศักดา คงเพชร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 12 พรรคเพื่อไทย
นาย ศุภชัย นพขำ
นาย ศุภชัย นพขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว สกุณา สาระนันท์
นางสาว สกุณา สาระนันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย สงวน พงษ์มณี
นาย สงวน พงษ์มณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สมคิด เชื้อคง
นาย สมคิด เชื้อคง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง สมหญิง บัวบุตร
นาง สมหญิง บัวบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร
นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย สิงหภณ ดีนาง
นาย สิงหภณ ดีนาง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาง สิรินทร รามสูต
นาง สิรินทร รามสูต
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สุชาติ ภิญโญ
นาย สุชาติ ภิญโญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 14 พรรคเพื่อไทย
ดร. สุทิน คลังแสง
ดร. สุทิน คลังแสง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 29 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรชาติ เทียนทอง
นาย สุรชาติ เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย องอาจ วงษ์ประยูร
นาย องอาจ วงษ์ประยูร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 11 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อนุรักษ์ บุญศล
นาง อนุรักษ์ บุญศล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 12 พรรคเพื่อไทย
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อาภรณ์ สาราคำ
นาง อาภรณ์ สาราคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกธนัช อินทร์รอด
นาย เอกธนัช อินทร์รอด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 พรรคเพื่อไทย